o Estatuts del Centre d'Estudis Falsetans
CAPÍTOL I: CONSTITUCIÓ, DOMICILI, ÀMBIT I FINALITATS

Art. 1: Amb el nom de "CENTRE D'ESTUDIS FALSETANS" (en endavant, Centre) es constitueix a Falset, per temps indefinit, una associació cultural sense ànim de lucre que es regirà pels presents Estatuts d'acord amb la Llei 7/1997 de 18 de juny de la Generalitat de Catalunya.

Domicili social

Art. 2: El seu domicili és a Falset, plaça de la Quartera, número 1.

Àmbit

Art. 3: El Centre tindrà el seu àmbit d'acció a la comarca del Priorat i per extensió arreu de Catalunya.

Finalitat

Art. 4: L'objectiu principal del Centre és el foment i conservació del patrimoni cultural de Falset i la resta de la comarca del Priorat, aplegant al seu si les persones que comparteixen aquesta inquietud, per tal de fomentar el mutu coneixement i l'intercanvi d'opinions. Per aconseguir aquesta finalitat preveu les següents accions:
a) Potenciar i conservar el Museu-Arxiu creat per aquesta entitat, evitant la destrucció o dispersió dels objectes i documents de valor històric o científic que puguin reunir-se.

b) Ajudar a la difusió del pensament científic sense exclusions i estimular el coneixement i l'amor per l'art en les seves manifestacions, especialment les literàries i plàstiques.

c) Amb aquest propòsit podrà organitzar i dur a terme conferències, trobades, col·loquis, competicions o exposicions sobre temes científics, culturals, artístics o literaris. També podrà organitzar i dur a terme actuacions musicals, teatrals o de dansa dins del seu àmbit d'actuació.

d) També podrà organitzar i dur a terme viatges, visites, excursions i competicions de caire cultural, recreatiu i esportiu.

e) Fomentar el coneixement del patrimoni natural, cultural, històric o artístic del Priorat, posant-lo de manifest i ajudant amb el mitjans al seu abast a la seva conservació.

f) Donar publicitat dels resultats de l'activitat del Centre. També, si cal, d'altres treballs que estiguin d'acord amb els objectius esmentats.

Art. 5: Per al millor acompliment d'aquests objectius, el Centre es podrà constituir en les següents seccions:

a) Museu-Arxiu

b) Excursionista

c) Belles Arts i Mitjans Audiovisuals

d) Cultura Popular i Festes

e) Història

f) Música i Dansa

I les que s'acordés constituir en el futur. En el seu cas, es procurarà que aquestes seccions estiguin federades amb altres de propòsit similar.
^ Tornar a l'índex    

CAPÍTOL II. DELS SOCIS

Art. 6: Seran sòcies del Centre les persones físiques o entitats legalment constituïdes que ho manifestin presentant una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva. Aquesta resoldrà en la primera reunió que es dugui a terme si el/la sol·licitant s'ajusta a les condicions exigides als estatuts. Els socis menors d'edat tindran veu, però no vot, i no podran ser electors ni elegibles.

Art. 7: Els socis podran ser numeraris, protectors o honoraris.

a) Seran socis numeraris els que, un cop admesos per la Junta Directiva, satisfacin l'aportació econòmica voluntària aprovada per l'Assemblea General de socis.

b) Seran socis protectors els que, un cop admesos per la Junta Directiva satisfacin una aportació econòmica voluntària del doble o més de la quota aprovada per als socis numeraris.

c) Seran socis honoraris aquells a qui l'Assemblea General de socis els hi atorgui aquest títol en mèrit a serveis extraordinaris prestats al Centre.

Art. 8: Els socis tindran els següents drets:

a) Participar en les activitats del Centre, intervenint a les Assemblees generals amb veu i vot, tot seguint l'ordre del dia establert

b) Exposar queixes i suggeriments per escrit a la Junta Directiva.

c) Elegir i ser elegit membre de la Junta Directiva

d) Tenir un exemplar dels Estatuts vigents

e) Consultar els llibres oficials del Centre

f) Formar part de comissions i grups de treball

g) Formar part de les seccions, d'acord amb el seu Reglament intern

h) Rebre informació sobre les activitats del Centre i la seva situació econòmica

i) Ésser escoltat prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries

Art. 9: La pèrdua de la qualitat de soci o sòcia tindrà lloc per alguna d'aquestes causes:
a) Renúncia voluntària comunicada per escrit adreçat al President

b) Manca de l'aportació econòmica acordada en Assemblea General

c) Comissió de falta molt greu, d'acord amb el Reglament de Règim Intern

Quan la baixa obeeixi al motiu c) serà preceptiva l'obertura d'un expedient on es donarà audiència al soci o sòcia. L'acord de baixa, si escau, serà adoptat per majoria simple en votació de la Junta Directiva. Abans de 10 dies naturals es comunicarà a la persona afectada, qui podrà recórrer aquesta resolució davant la propera Assemblea General.

^ Tornar a l'índex    

CAPÍTOL III. DEL GOVERN DEL CENTRE

Art. 10: El govern del Centre correspon a l'Assemblea General de socis i la Junta Directiva.

L'Assemblea General

Art. 11: L'Assemblea General és l'òrgan suprem del Centre i està constituït per tots els seus socis. Tots els acords seran presos per majoria simple, mitjançant votació secreta. En seran excepció els acords propis de l'Assemblea General extraordinària esmentats a l'article 18, apartats a, b i c. Serà presidida per qui presideixi la Junta Directiva, i com a secretari/ària també actuarà qui ho faci a la Junta Directiva.

En cas de mancança d'alguna d'aquestes persones, el membre de més edat de la Junta Directiva actuarà com a president/a, i el més jove com a secretari/ària.

Art. 12: L'Assemblea General es convocarà amb una anticipació mínima de quinze dies naturals, mitjançant comunicació escrita adreçada a cada soci o sòcia, en la que hi constarà la relació ordenada d'assumptes a tractar.

Art. 13: L'Assemblea General es reunirà en sessió ordinària almenys una vegada a l'any, dins del mes de desembre.

Art. 14: L'Assemblea General, ja sigui ordinària o extraordinària, quedarà vàlidament constituïda en única convocatòria sigui quin sigui el nombre de socis presents.

Art. 15: Podran assistir a les Assemblees Generals tots els socis, amb les limitacions previstes a l'article sisè.

Art. 16: Mitjançant petició escrita d'un mínim d'un cinc per cent de socis es podrà sol·licitar a la Junta Directiva la inclusió dins de l'ordre del dia d'un o més assumptes a tractar. Si l'assemblea ja estès convocada, aquesta petició només es podrà fer en el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió de l'assemblea.

Art. 17: En cas de moció de censura a la Junta Directiva, l'acord es prendrà pel vot de les dues terceres parts dels socis presents o representats.

Art. 18: Correspon a l'Assemblea General ordinària:
a) Fixar els principis i els plans generals d'actuació de l'associació

b) Aprovar els pressupostos de despeses i ingressos, la memòria d'activitats i l'estat de comptes anual.

c) Elecció dels membres de la Junta Directiva

d) Conèixer les sol·licituds presentades per ser soci o sòcia, així com les altes i baixes d'aquests.

e) Decidir sobre qualsevol altra qüestió proposada per la Junta Directiva i que no es reservi a la competència d'una Assemblea General extraordinària.

f) Elegir com a interventors dos socis a fi que revisin i aprovin, juntament amb el President, l'acta de la sessió. Aquesta haurà de ser redactada i aprovada abans de 30 dies naturals després de la celebració de l'Assemblea.
Art. 19: L'Assemblea General extraordinària podrà ser convocada per acord de la Junta Directiva o bé per sol·licitud d'un deu per cent, com a mínim, del total de socis.

Art. 20: Correspon a l'Assemblea General extraordinària:
a) la dissolució del Centre

b) la reforma dels Estatuts

c) la disposició o alienació de béns

d) l'aprovació del Reglament de Règim Intern del Centre

e) la constitució de Federacions o adhesió a les existents

f) la sol·licitud de declaració d'Utilitat Pública per al Centre

g) Elegir com a interventors dos socis a fi que revisin i aprovin, juntament amb el President, l'acta de la sessió. Aquesta haurà de ser redactada i aprovada abans de 30 dies naturals després de la celebració de l'Assemblea.
Els acords es prendran, qualsevol que sigui el nombre de concurrents, per majoria de vots, llevat dels casos a), b) i c) en els que serà necessari el vot favorable de les dues terceres parts dels socis presents o representats.

La Junta Directiva

Art. 21: La Junta Directiva és l'òrgan executiu de les disposicions emanades de l'Assemblea, amb caràcter obligatori, i es regirà pels presents estatuts i altres disposicions legals.

Art. 22: Serà constituïda pels càrrecs següents: president/a, vicepresident/a, secretari/ària, tresorer/a i un mínim de tres vocals, sempre en nombre senar. Tots aquests càrrecs tenen caràcter honorífic i gratuït, i la seva elecció correspon a la Junta General ordinària.

Art. 23: Els càrrecs s'exerciran durant quatre anys i es renovaran cada any de la forma següent:
a) La primera renovació, que tindrà lloc al cap d'un any, afectarà als/les vocals de número senar

b) la segona, als dos anys, afectarà al/la tresorer/a i als/les vocals de número parell

c) la tercera, als tres anys,  al/la secretari/ària i al/la vicepresident/a

d) la quarta, als quatre anys, al/la president/a.
S'estableix en dos períodes consecutius de quatre anys el màxim que un soci pot exercir el mateix càrrec.

Art. 24: Les facultats de la Junta Directiva seran les següents:
a) Dirigir el funcionament general de l'entitat i representar-la d'acord amb els presents estatuts

b) Admetre socis numeraris i protectors

c) Proposar a l'Assemblea els socis d'honor

d) Preparar la Memòria i els comptes que han de ser presentats anualment a l'aprovació de l'Assemblea General

e) Convocar les Assemblees Generals i donar compliment els acords de les mateixes

f) Nomenar i revocar, sempre que es cregui convenient, delegats, comissions o grups de treball que l'assessorin o s'encarreguin d'alguna activitat concreta relacionada amb l'Entitat.
Art. 25: La Junta Directiva es reunirà, almenys, un cop al mes.

Art. 26: Els acords de la Junta Directiva es faran constar al corresponent llibre d'actes. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, es llegirà l'acta de la sessió anterior per tal que s'aprovi o es rectifiqui, si escau.

Art. 27: Els acords de la Junta Directiva es prendran per majoria simple de vots. Els empats que poguessin produir-se seran dirimits pel vot de qualitat del president.

Art. 28: Qualsevol qüestió no prevista en els presents estatuts serà resolta per la Junta Directiva, sens perjudici que sigui sotmesa a la propera Assemblea General que es convoqui.

Art. 29: El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
a) Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n'exposin els motius

b) Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec

c) Baixa com a membre del Centre

d) Sanció per una falta comesa en l'exercici del càrrec
Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Del/la President/a

Art. 30: Presidirà la Junta Directiva i les Assemblees Generals i exercirà la representació del Centre. Decidirà les votacions en que resulti empat i signarà amb el/la secretari/ària totes les comunicacions o documents on sigui procedent.

Del/la Vicepresident/a

Art. 31: Substituirà al president/a per absència o incapacitat de qualsevol ordre d'aquest, assumint en el seu cas les atribucions que li corresponguin.

Del /la Secretari/ària

Art. 32: Tindrà les funcions següents:
a) Estendre i autoritzar amb la seva signatura les actes de les Assemblees Generals i de les sessions  de la Junta Directiva

b) Signar amb el president les comunicacions que es cursin i en general la correspondència del Centre

c) Portar els llibres d'actes de les Assemblees generals i de les sessions de la Junta Directiva i els registres que la pràctica aconselli establir

d) Mostrar aquests llibres a qualsevol soci que ho sol·liciti

e) Estendre i signar amb el vistiplau del President els lliuraments de quantitats que hagi de pagar el tresorer

f) Coordinar les diferents secretaries de seccions.
En cas d'incapacitat temporal de la persona que exerceixi la secretaria, podrà fer provisionalment aquesta funció el membre més jove de la Junta Directiva.

Del/la Tresorer/a

Art. 33: Correspon al tresorer/a:
a) Encarregar-se de la custòdia dels fons socials i els llibres de comptabilitat

b) Efectuar els cobraments i pagaments que el president li ordeni

c) Coordinar les diferents tresoreries de les seccions

d) Custodiar els comptes de dipòsits en entitats bancàries. Quan se n'hagi de retirar alguna quantitat d'aquestes, ho farà mitjançant xecs que portin, a més de la seva, la signatura del president/a o del secretari/ària.
Dels Vocals

Art. 34: Els vocals participaran en la Junta Directiva i seran responsables solidaris de les seves decisions. La Junta Directiva, d'acord amb les necessitats de cada moment, els hi atribuirà funcions específiques.

^ Tornar a l'índex    

CAPÍTOL IV. DE LES COMISSIONS O GRUPS DE TREBALL.

Art. 35: Les comissions o grups de treball es podran crear a instància de la Junta Directiva o bé d'un mínim de dos socis interessats. En el cas que la iniciativa parteixi dels socis, aquests hauran d'informar la Junta Directiva del seu propòsit i de les activitats que es pensa dur a terme. La Junta Directiva aprovarà o denegarà la creació d'aquesta comissió o grup de treball. La denegació mai no podrà tenir caràcter definitiu.

En qualsevol cas, aquestes comissions hauran de designar una persona per a donar a la Junta Directiva un informe mensual de les seves activitats.

^ Tornar a l'índex    

CAPÍTOL V. DE LES SECCIONS

Art. 36: La constitució de qualsevol secció es podrà fer a instància de la Junta Directiva o bé d'un grup de socis interessats. Les seccions no es podran fixar objectius fora de les finalitats generals del Centre esmentades a l'article 4. Per constituir una secció s'haurà de justificar la seva necessitat, sia per al millor funcionament del Centre o per al benefici d'un ampli sector de socis. En qualsevol cas serà necessari comptar amb la participació d'un mínim de tres socis aliens a la Junta Directiva.

En el cas que la iniciativa parteixi dels socis, aquests hauran d'informar la Junta Directiva del seu propòsit i de les activitats que es pensa dur a terme. La Junta Directiva aprovarà o denegarà provisionalment la creació d'aquesta secció. La secció es considerarà dissolta si té menys de tres socis o a petició pròpia.

Art. 37: L'aprovació definitiva de la constitució de la secció, així com el del seu Reglament d'ordre intern, correspon a l'Assemblea General.

Art. 38: Qualsevol soci podrà adscriure's a una o més seccions i participar en les seves activitats, tret d'aquelles en que per les seves característiques sigui necessari l'acompliment d'uns requisits per tal de formar-ne part.

Art. 39: Cada secció haurà de mantenir informada (si més no mensualment) la Junta Directiva del seu estat i les actuacions projectades o executades. En el cas que un membre de la secció formi part de la Junta Directiva, aquest podrà actuar de coordinador.

En cas que la secció no tingui cap membre representat a la Junta Directiva, nomenarà un coordinador que assistirà a les reunions d'aquesta amb veu però sense vot.

Art. 40: Cada secció podrà inscriure's a la Federació o registre de l'Administració Pública que cregui convenient, segons l'activitat desenvolupada per la mateixa, prèvia aprovació per la Junta Directiva.

Art. 41: Les seccions podran col·laborar, organitzar activitats i participar-hi de forma conjunta, segons les seves característiques. El Reglament d'ordre intern del Centre regularà les relacions de les seccions entre sí i amb el Centre.

^ Tornar a l'índex    

CAPÍTOL VI - DEL RÈGIM ECONÒMIC Art. 42: Per l'acompliment dels seus fins el Centre comptarà amb els següents ingressos:
a) Les col·laboracions econòmiques que satisfacin els socis numeraris i protectors

b) Les subvencions procedents d'entitats públiques o privades

c) El producte de les subscripcions obertes per a fins concrets

d) Donacions de béns de que pugui beneficiar-se, atenent a les disposicions quant al límit de la seva quantia

e) Les quantitats que es poguessin obtenir per la venda de produccions del Centre, així com les provinents de l'organització d'excursions i festivals culturals, artístics, recreatius i esportius.
El patrimoni fundacional és de vint mil pessetes.

Art. 43: El pressupost anual d'ingressos i despeses serà redactat pel president/a, secretari/ària i tresorer/a  d'acord amb les propostes de les diverses seccions de l'Entitat. S'haurà d'aprovar provisionalment per la Junta Directiva i es presentarà a l'aprovació definitiva de l'Assemblea General, juntament amb l'estat de comptes de l'exercici anterior.

^ Tornar a l'índex    

CAPÍTOL VII. RÈGIM DISCIPLINARI

Art. 44: La Junta Directiva pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions. Aquestes infraccions es poden classificar en lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l'expulsió del Centre, d'acord amb el que estableixi el Reglament de Règim intern.

El procediment sancionador s'iniciarà d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació. En aquest cas, la Junta Directiva nomenarà un instructor/a, que tramitarà l'expedient sancionador i proposarà la resolució, sempre amb audiència prèvia del presumpte infractor/a. La resolució final, que ha de ser motivada, l'adoptarà la Junta Directiva.

Els socis sancionats que no estiguin d'acord amb les resolucions adoptades podran sol·licitar que s'hi pronunciï l'Assemblea General, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes.

^ Tornar a l'índex    

CAPÍTOL VIII. DE LA DISSOLUCIÓ DEL CENTRE

Art. 45: En el cas que en la vida del Centre es produïssin greus dificultats que impedissin el seu normal funcionament, la Junta Directiva podrà proposar la dissolució de l'Entitat. Amb aquesta finalitat redactarà una proposta raonada, per a la seva discussió en l'Assemblea General extraordinària que convocarà per aquest propòsit.

L'Assemblea General extraordinària prendrà la determinació adient, la qual tindrà efectivitat immediata.

Art. 46: En el cas de dissolució de l'entitat, la destinació que es donarà als béns del Centre serà la següent:
a) Els objectes de qualsevol mena que estiguessin cedits a l'entitat amb caràcter de dipòsit, seran retornats als propietaris o, en el seu cas, als seus hereus.

b) Els objectes propietat del Centre que tinguessin caràcter històric, artístic o arqueològic passaran (comunicant-ho a la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya) a l'ajuntament de Falset, o en el seu cas, als ajuntaments corresponents.

c) La resta dels béns estaran a disposició de l'Assemblea General.
Art. 47: Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General Extraordinària prendrà les mesures oportunes, tant pel que fa a la destinació que es doni als béns i drets de l'associació, com a la finalitat, extinció i liquidació de qualsevol operació pendent.

Art. 48: L'Assemblea General Extraordinària està facultada per elegir una comissió liquidadora, si escau.

Art. 49: Els membres del Centre estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

Art. 50: El romanent net que resulti de la liquidació es lliurarà directament a l'entitat pública o privada que, en l'àmbit territorial d'actuació de l'associació s'hagi caracteritzat més en la seva obra a favor del Centre.

Art. 51: Les funcions de liquidació i execució dels acords a que fan referència els articles anteriors d'aquest capítol seran competència de la Junta Directiva, si l'Assemblea General no ha conferit aquesta missió a una comissió liquidadora ad hoc.

^ Tornar a l'índex    

Disposició derogatòria:

Queden derogats els Estatuts anteriors, del 25 de març de 1974.

De la mateixa manera, queden derogades les disposicions i normatives anteriors que no estiguin d'acord amb aquests Estatuts.

^ Tornar a l'índex    

Si desitgeu fer-vos soci del Centre d'Estudis Falsetans, només cal que empleneu i ens envieu per correu el full que podeu imprimir tot prement aquí.