Audiovisuals

Camera La Secció d'Audiovisuals del Centre d'Estudis Falsetans fa més de vint anys que es va crear. Amb constància, efectua diverses tasques al llarg de l'any:
Hores d'ara es disposa d'un fons gràfic que esperem vagi augmentant de valor en el futur.Bases del Concurs de Fotografia (convocatòria 2003)

1
Al present concurs hi poden participar tots els afeccionats a aquest art presentant un màxim de tres fotografies per cada categoria: A, B i C.

2
El tema és lliure en les categories A, B i D, creant-se un accèssit (B/N o color) Antoni Aguiló i Amorós baix el tema genèric de "FALSET".

3
No s'admetran collages, muntatges ni fotografies amb tractaments digitals

4
El format de les fotografies serà de 18 x 24 cm com a mínim i 30 x 45 com a màxim; enganxades sobre una cartolina blanca que sobresortirà 4 cm per banda de la fotografia.

5
Al darrera de cada obra s'escriurà el lema de l'autor i el títol de la fotografia. S'acompanyarà d'un sobre tancat on s'hi anotarà, a l'exterior, el lema, i a dins, una targeta on hi constarà el nom de l'autor, l'adreça i el telèfon.

6
El Jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis.

7
S'atorgaran els següents premis:
    Categoria A (blanc i negre): Premi 125 € (euro) i Diploma
    Categoria B (color). Premi 185 €(euro) i Diploma
    Categoria C (B/N i color)   Trofeu Antoni Aguiló.
    Categoria D (Foto popular) Trofeu Urioz.

8
Les fotografies que no s'ajustin a les presents bases quedaran fora de concurs.

9
Les fotografies premiades passaran a ésser propietat del Centre d'Estudis Falsetans, el qual tindrà dret a exposar-les i reproduïr-les quan ho cregui oportú.

10
El material no premiat haurà d'ésser retirat - de 8 a 9 del vespre - el dia 7 de gener del 2004. En cas contrari, el material quedarà en propietat del Centre d'Estudis Falsetans.

11
La participació en aquest concurs significa la plena acceptació d'aquestes bases i qualsevol problema no previst serà resolt per l'organització del mateix.